سلام بر جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیۀ قم

محتوای و مطالب این وب سایت در آینده درج خواهد شد. دو وب سایت ذیل محتوای ارزشمندی دارند. علاقمندان از آن مستفیض گردند. 

ریاست جامعه محترم روحانیت مبارز تهران ریاست جامعه محترم مدرسین حوزه علمیۀ قم
فارسی = الفارسیه = farsi فارسی = الفارسیه = farsi
http://www.rohaniatmobarez.ir/ http://www.jameehmodarresin.org/
عربی = العربیة = arabic
انگلیسی = الانگلیزیة = english

دیدگاه های شما را خریداریم

شما می توانید دیگاه ها و نظرات خود را برای ما بفرستید. لازم است اجرت و مزد خواندن آن را قبلا بپردازید. نشانی ما و طریقه پرداخت http://www.mulla.ir/?page_id=2 در صورتی که دیدگاه شما مفید بود قیمت آن پرداخت می شود. اجرت خواندن هر پیامک (۶۴ کارکتو) در خصوص موضوع این وب سایت بیست هزار تومان است. تشخیص ارزش (مادی) نظر شما برای ما صرفا بعهده شخص اینجانب رضا قنبری مزرعه نو می باشد در خواست تجدید نظر با پراخت اجرت آن یک بار ممکن است. بعد نظریه دوم ما مسولیتی در قبال هیچ نوع اعتراضی نداریم

با شما در شادی و غم و اندیشه